Informácie pre cestujúcich


PRED LETOM

PRED LETOM


BATOŽINA

Batožina sa prepravuje ako zapísaná alebo nezapísaná. Cestujúci má právo na bezplatnú prepravu batožiny podľa ďalších ustanovení týchto Podmienok.

Zapísaná batožina

Ako zapísané batožiny sa prijímajú k preprave dobre uzatvorené, zamknuté a označené kufre alebo iné pevne uzatvárateľné batožiny. So súhlasom dopravcu môžu byť prevzaté k preprave tiež iné predmety. Ako zapísanú batožinu možno ďalej prepravovať potraviny a malé živé zvieratá s predchádzajúcim súhlasom dopravcu a za poplatky stanovené dopravcom v. Tieto musia byť umiestnené vo vhodných obaloch, v prípade zvierat v klietkach. Každý kus batožiny musí byť pred prijatím k preprave označený menovkou s vyplneným menom a adresou cestujúceho. Meno uvedené na menovke musí súhlasiť s menom v elektronickej letenke a v cestovnom doklade. Batožina so zámkom, ako aj batožina so zipsovým uzáverom musí byť zamknutá, aby počas prepravy nedošlo k jej otvoreniu. Dopravca nezodpovedá za batožinu, ktorá nebola ihneď po prílete vyzdvihnutá. Zapísaná batožina sa prepravuje v nákladnom priestore lietadla a prepravuje sa tým istým lietadlom ako cestujúci. Ak nie je takáto preprava možná (bez zavinenia cestujúceho), uskutoční sa najbližším možným spojením.

Nárok cestujúceho na prepravu zapísanej batožiny stanovujú jednotlivé tarifné podmienky alebo charterová zmluva. Batoľa (dieťa do 2 rokov) bez nároku na sedadlo nemá nárok na prepravu zapísanej batožiny. Dospelý cestujúci s batoľaťom (dieťaťom do 2 rokov) má nárok na prepravu jedného ks zložiteľného detského kočíka alebo jedného ks detskej autosedačky, ktorého váha sa nezapočítava do váhového limitu stanoveného v tarifných podmienkach. Dospelý cestujúci s batoľaťom (dieťaťom do 2 rokov) má taktiež nárok na prepravu jedla pre batoľa na dobu letu. Dieťa od 2 do 12 rokov má nárok na prepravu zapísanej batožiny podľa jednotlivých tarifných podmienok. Preprava batožín a vecí, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť letu, osôb alebo majetku a tiež preprava batožín a vecí, ktoré by mohli byť pri leteckej preprave ľahko poškodené alebo je ich obal nevyhovujúci, môže dopravca odmietnuť prepraviť pred odletom alebo kedykoľvek počas cesty. Cestujúci nesmie v zapísanej batožine prepravovať:

 • peniaze, šeky, kreditné karty,
 • obchodovateľné cenné papiere a iné cennosti,
 • osobné identifikačné doklady, obchodné či iné osobné doklady a dokumenty,
 • lieky, kľúče, dioptrické a slnečné okuliare,
 • šperky a predmety drahých kovov,
 • mobilné telefóny, fotoaparáty, videokamery, PC, notebooky, tablety (vrátane ich príslušenstva),
 • predmety rýchlo podliehajúce skaze,
 • umelecké alebo krehké predmety a iné cenné veci.
 • náhradné lítiové batérie (napr. náhradné a externé batérie mobilných telefónov, prenosných počítačov, atď.)

Dopravca nezodpovedá za škody spôsobené cestujúcemu porušením povinností, ktoré sú uvedené       v § 11, ods. 2 Podrobných prepravných podmienok. 

 

Nezapísaná batožina (kabínová batožina)

Cestujúci má právo na prepravu 1 ks batožiny v kabíne pre cestujúcich. Celková hmotnosť kabínovej batožiny na osobu je prípustná maximálne do hmotnosti 8 kg, maximálne rozmery sú 55 x 40 x 20 cm. Dopravca je oprávnený presvedčiť sa o hmotnosti a rozmeroch batožiny. Bezplatne sa v kabíne pre cestujúcich prepravujú nižšie uvedené predmety pre osobné použitie, ktoré má cestujúci pri sebe a sám si ich opatruje:

 • malá dámska kabelka,
 • kabát, šál alebo prikrývka,
 • dáždnik alebo vychádzková palica,
 • fotoaparát, videokamera, ďalekohľad, malý osobný počítač,
 • mobilný telefón,  
 • čítanie na dobu letu,
 • košík pre dieťa a jedlo pre dieťa na dobu letu,
 • barle alebo úplne zložiteľný vozík, prípadne iné ortopedické pomôcky pre invalidných cestujúcich za predpokladu, že cestujúci je na tieto pomôcky odkázaný a neohrozia bezpečnosť letu.

Nezapísaná (príručná) batožina prekračujúca povolené rozmery alebo hmotnosť nesmie byť z bezpečnostných dôvodov prepravovaná na palube lietadla. Takáto batožina bude uložená a prepravovaná ako zapísaná batožina v nákladnom priestore lietadla. Z kapacitných dôvodov môže dopravca rozhodnúť aj o umiestnení nezapísanej batožiny neprekračujúcej povolené rozmery a hmotnosti do batožinového priestoru lietadla. Pokiaľ bude príručná batožina prepravovaná v batožinovom priestore lietadla, cestujúci si musí z takejto batožiny odobrať cenné a krehké predmety (napr. lieky, okuliare, doklady totožnosti a iné dôležité dokumenty, peniaze, mobilný telefón a iné elektronické prístroje, šperky, atď.) a náhradné lítiové batérie (napr. náhradné a externé batérie mobilných telefónov, prenosných počítačov, atď.). 

Celková hmotnosť kabínovej batožiny a predmetov pre osobné použitie nesmie presiahnuť 8 kg.

 

PREPRAVA KVAPALIN A ZOZNAM ZAKÁZANÝCH PREDMETOV U CESTUJÚCICH, V PRÍRUČNEJ A PODANEJ BATOŽINE NEBEZPEČNÝ TOVAR, KTORÝ MÔŽE BYŤ PREPRAVOVANÝ CESTUJÚCIMI A POSÁDKOU Podrobné prepravné podmienky
NA LETISKU

NA LETISKU


Upozorňujeme na skutočnosť, že odletová brána (gate) bude uzatvorená v čase uvedenom na elektronickej letenke a palubnej vstupenke.

Po odbavení môžete využiť služby dostupné vo verejnej časti letiska alebo prejsť bezpečnostnou kontrolou do odletovej haly.

Po príchode na letisko skontrolujte všetky informácie o vašom lete na informačnej tabuli: čas odletu, číslo vybavovacieho pultu a číslo odletovej brány. Najprv prejdite na check-in.

Registrácia sa musí vykonať najneskôr:

 • 45 minút pred plánovaným odchodom (ak na elektronickej letenke nie je uvedené inak).
 • 60 minút pred plánovaným odchodom, ak máte akékoľvek špeciálne požiadavky alebo v prípade, že máte batožinu s nadštandardnými rozmermi alebo inak špeciálnu batožinu.

Cestujúci je povinný pred nástupom do lietadla na vyzvanie pracovníka dopravcu alebo jeho agenta, alebo štátnych orgánov preukázať svoju totožnosť a predložiť príslušné cestovné doklady, prípadne zodpovedať otázky bezpečnostného charakteru.

Cestujúci je povinný podrobiť sa bezpečnostnej kontrole vrátane svojej zapísanej a nezapísanej batožiny. Odmietnutie bezpečnostnej kontroly je dôvodom na vylúčenie z prepravy.

PODMIENENÉ PRIJATIE K PREPRAVE

PODMIENENÉ PRIJATIE K PREPRAVE


Doprava cestujúceho, ktorému by vzhľadom k jeho telesnému, duševnému stavu či veku hrozila ujma na zdraví alebo iná škoda, sa uskutočňuje s podmienkou, že dopravca nezodpovedá za prípadné zranenia, ochorenia, či inú ujmu na zdraví vrátane úmrtia cestujúceho ani za škodu na veciach, ktoré má cestujúci so sebou, ak by k takejto ujme alebo škode v súvislosti alebo následkom dopravy prišiel. Takýto cestujúci je povinný podpísať pred odletom Prehlásenie o zbavení zodpovednosti dopravcu, v opačnom prípade je dopravca oprávnený odmietnuť jeho prepravu. Dopravca má právo z bezpečnostných dôvodov odmietnuť prepravu telesne či duševne postihnutého cestujúceho bez doprovodu. Chorý cestujúci musí mať potvrdenie ošetrujúceho lekára, že je schopný leteckej prepravy. Prepravovaný cestujúci nesmie mať nákazlivú chorobu a jeho stav nesmie nepríjemne pôsobiť na ostatných cestujúcich. Dopravca neakceptuje na prepravu cestujúceho s vlastnou kyslíkovou fľašou,  taktiež  nie je povinný poskytnúť cestujúcemu kyslíkovú fľašu na jeho vyžiadanie ešte pred odletom. Dopravca je povinný poskytnúť kyslíkovú fľašu cestujúcemu len v prípade zdravotného problému vzniknutého cestujúcemu na palube jeho lietadla. V prípade náhleho úmrtia cestujúceho počas letu budú jeho telesné pozostatky vyložené z lietadla na najbližšom letisku a protokolárne odovzdané kompetentným miestnym orgánom k ďalšiemu vyšetrovaniu. Na náklady pozostalých môže byť dopravcom objednaná náhradná doprava.

Preprava cestujúcich s obmedzenou pohyblivosťou a zdravotne postihnutých cestujúcich

Cestujúci s obmedzenou pohyblivosťou sú prepravovaní za rovnakých podmienok ako ostatní cestujúci a je im poskytnutá osobitná starostlivosť v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006. Preprava zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou bez sprevádzajúcej osoby sa považuje za prepravu za zvláštnych podmienok a platia pre ňu rovnaké predpisy ako pre dopravu chorých cestujúcich. Pokiaľ je nevidiaci cestujúci sprevádzaný slepeckým psom, slepecký pes sa prepravuje zdarma. Takýto pes môže byť v kabíne pre cestujúcich bez klietky za predpokladu, že:

 • cestujúci je na psovi závislý,
 • cestujúci predloží oficiálny doklad o tom, že sa jedná o cvičeného slepeckého psa,
 • pes musí byť počas letu uviazaný, musí mať náhubok a nesmie byť prepravovaný na sedačke.

Celkový počet cestujúcich s obmedzenou pohyblivosťou, prepravovaných  na jednom lete, môže byť obmedzený z bezpečnostných dôvodov. V prípade ak cestujúci potrebuje zabezpečiť špeciálnu asistenciu na letisku a/alebo palube lietadla, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi v procese rezervácie.

Preprava tehotných žien

Tehotná žena je povinná informovať dopravcu o štádiu tehotenstva a prípadných komplikáciách. Pri preprave tehotných žien do konca 27. týždňa tehotenstva, u ktorých je tehotenstvo bez zdravotných komplikácií, nie je nutné predložiť potvrdenie lekára o možnosti použitia leteckej prepravy, avšak je vždy nutné predložiť pri vybavovacom pulte tehotenskú knižku. Pri viacnásobnom tehotenstve alebo očakávaných komplikáciách, alebo rizikovom tehotenstve, alebo štádiu vyššom ako 27. týždeň a zároveň nižšom ako 37. týždeň tehotenstva je nutné predložiť potvrdenie ošetrujúceho lekára (nie staršie ako 7 dní pred odletom), že tehotná žena môže absolvovať let, pričom preprava je na vlastné riziko ženy a dopravca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti a je vždy nutné predložiť pri vybavovacom pulte tehotenskú knižku. Preprava tehotnej ženy počas 37. týždňa a neskôr nie je povolená.

Dopravca má právo odmietnuť prepravu tehotnej ženy v prípade, že nesplní podmienky uvedené vyššie.

Preprava nesprevádzaných detí (UM – Unaccompanied minor)

Deti vo veku do 5 rokov musia cestovať len v sprievode osoby, ktorá je staršia ako 18 rokov. Deti vo veku od 5 do 12 rokov môžu cestovať samé za predpokladu, že na letisko odletu sú sprevádzané dospelou osobou a dopravca musí od nej obdržať písomné uistenie na predpísanom formulári Nesprevádzané dieťa“ (UM). Žiadosť o prepravu/Oznámenie, že dieťa cestuje samotné“, že iná dospelá osoba bude dieťa čakať na letisku miesta určenia. Vek dieťaťa musí byť preukázaný platným cestovným dokladom. Za dopravu nesprevádzaného dieťaťa vo veku od 5 do 12 rokov sa platí cestovné vo výške detského tarifu, ako aj poplatok stanovený dopravcom a to EUR 50. Na jednom lete spoločnosti AirExplore, s.r.o. môže byť maximálne 8 nesprevádzaných deti a menej, v závislosti od kapacity lietadla a počtu palubných sprievodcov. Nesprevádzané dieťa je akceptované iba na priamy let (bez prestupu).

Dieťa, ktoré má 5 rokov a menej ako 12 rokov môže cestovať aj v sprievode príbuznej osoby, ktorá musí mať minimálne 16 rokov. Tento prípad sa už neposudzuje ako preprava nesprevádzaného dieťaťa. 

Pre informácie o kúpe elektronickej letenky pre nesprevádzané dieťa kontaktujte prosím reservation@airexplore.sk .

Preprava batoliat (infantov)

Preprava novorodenca mladšieho ako 14 dní života je na letoch dopravcu vylúčená. Dieťa do 2 rokov sa označuje ako infant a podmienkou jeho prijatia k preprave je sprievod dospelej osoby. Infant nemá nárok na samostatné miesto v lietadle, prepravuje sa na kolenách dospelej osoby, ktorá ho sprevádza, prípadne inej príbuznej osoby, ktorá musí mať minimálne 16 rokov. V prípade ak je za infanta uhradené cestovné v plnej výške ako za dospelú osobu, infant má nárok na samostatné miesto ale podmienkou je upevnenie detskej sedačky, ktorá spĺňa všetky bezpečnostné a technické predpisy potrebné pri preprave lietadlom. Jeden cestujúci môže prepravovať iba jedného infanta pokiaľ nemá príslušnú detskú sedačku. Celkový počet infantov, prepravovaných na jednom lete, je obmedzený z bezpečnostných dôvodov. 

POŠKODENÁ, OMEŠKANÁ A STRATENÁ BATOŽINA

POŠKODENÁ, OMEŠKANÁ A STRATENÁ BATOŽINA


Dovoľte, aby sme vyjadrili ľútosť nad touto nepríjemnosťou a zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o dodržanie nasledovných pokynov.

PODANÁ BATOŽINA

 – rozumie sa batožina podaná na check-ine a označená batožinovým lístkom a identifikačným číslom

 

Reklamácie POŠKODENÝCH batožín

„Poškodenie“ znamená poškodenie batožiny a/alebo jej obsahu. Keď pri vyzdvihnutí Vašej zapísanej batožiny zistíte, že je poškodená, ihneď kontaktujte oddelenie reklamácie batožín na letisku „Lost & Found“ a spíšte s pracovníkom zápis PIR (Property Irregularity Report). Pre reklamáciu poškodenej batožiny platí lehota 7 dní od príletu cestujúceho. Poškodená batožina musí byť predložená na oddelení reklamácie batožín k nahliadnutiu. Oddelenie reklamácie batožín preverí, či  v mieste odletu batožina nebola označená, vybavená a akceptovaná k preprave ako „limited release“ (podmienečné prijatie batožiny k preprave, jedná sa predovšetkým o prijatie už poškodenej, nadrozmernej batožiny), skontroluje poškodenú batožinu za prítomnosti cestujúceho a urobí zápis PIR, ktorý podpíšu obidve strany. Dokument PIR musí obsahovať informácie o značke poškodenej batožiny, čísle batožinového lístka a váhe batožiny.

Pre potreby likvidácie poistnej udalosti je treba zaslať na adresu reklamačného oddelenia spoločnosti AirExplore s.r.o. nasledovné dokumenty:

 1. Formulár žiadosťi o náhradu škody v prípade poškodenej/stratenej/omeškanej batožiny (nasledujúca strana)
 2. Originál (kópiu) palubného lístku + batožinový lístok (originál)
 3. PIR
 4. Doklad o oprave (v prípade, že batožina sa nedá opraviť, potvrdenie o neopraviteľnosti)
 5. Doklad potvrdzujúci nadobúdaciu hodnotu a vek poškodenej batožiny

 

Reklamácia VYKRADNUTEJ batožiny

Cestujúci musí reklamovať vykradnutú batožinu v deň príletu na oddelení reklamácie batožín na letisku. Reklamácie nahlásené po tomto termíne nebudú spoločnosťou AirExplore s.r.o. akceptované. Výnimku môže udeliť iba reklamačné oddelenie spoločnosti AirExplore s.r.o.. Keď pri vyzdvihnutí Vašej zapísanej batožiny zistíte, že je vykradnutá, ihneď kontaktujte oddelenie reklamácie batožín na letisku „Lost & Found“ a spíšte s pracovníkom zápis PIR (Property Irregularity Report). Oddelenie reklamácie batožín urobí zápis PIR, ktorý podpíšu obidve strany. Dokument PIR musí obsahovať informáciu o značke vykradnutej batožiny, číslo batožinového lístku a váhu batožiny.

Pre potreby likvidácie poistnej udalosti je treba zaslať na adresu reklamačného oddelenia spoločnosti AirExplore s.r.o. nasledovné dokumenty:

 1. Formulár žiadosti o náhradu škody v prípade poškodenej/stratenej/omeškanej batožiny (nasledujúca strana)
 2. Originál (kópiu) palubného lístku + batožinový lístok (originál)
 3. PIR

 

Reklamácie OMEŠKANEJ alebo STRATENEJ batožiny

„Omeškaním“ sa rozumie batožina (batožiny), ktorá(é) nebola(i) prepravené do miesta príletu rovnakým letom ako cestujúci a bola(i) neskôr doručená cestujúcemu.  

„Stratou“ sa rozumie batožina (batožiny), ktorá(é) je(sú) nenávratne stratená(é).

Konkrétna destinácia, ktorej oddelenie reklamácií batožín na letisku „Lost & Found“ vystavilo PIR, je zodpovedná za pátranie po batožine, za informovanosť cestujúceho o štádiu tohto pátrania, za promptné doručenie batožiny naspäť, ako aj za vykonanie administratívnych krokov.

Pri čiastočnej strate zapísanej batožiny sa musia všetky kusy zostávajúcej zapísanej batožiny zvážiť na zistenie hmotnosti chýbajúcej časti batožiny. 

Pri čiastočnej strate obsahu batožiny, prosíme uveďte všetky chýbajúce predmety a uveďte ich približnú hodnotu. 

Pre potreby likvidácie poistnej udalosti je treba zaslať na adresu reklamačného oddelenia spoločnosti AirExplore s.r.o. nasledovné dokumenty:

 1. Formulár žiadosť o náhradu škody v prípade poškodenej/stratenej/omeškanej batožiny
 2. Originál (kópiu) palubného lístku + batožinový lístok (originál)
 3. PIR 
 4. Zoznam základných vecí zakúpených v destinácii + doklady o kúpe 

Cestujúci má nárok na preplatenie kompenzácie na základné výdaje (50€). Je tým myslené 50€ za batožinu do maximálnej váhy uvedenej na elektronickej letenke. (Príklad: Pokiaľ klient bude mať 5 batožín s celkovou hmotnosťou uvedenou v elektronickej letenke, bude mu poskytnutá kompenzácia 50€ a nie 250€). V prípade, že cestujúci neobdrží batožinu viac ako 24 hodín, môže si nakúpiť nevyhnutné potreby, ktorých nákup je potrebné doložiť účtami.

 

Reklamácia STRATENEJ batožiny

V prípade, že prišlo k strate Vašej batožiny a pátranie po nej sa po 21 dňoch skončilo neúspešne, zašlite nám nasledovné doklady:

 1. Žiadosť o náhradu škody v prípade poškodenej/stratenej/omeškanej batožiny
 2. Originál (kópiu) palubného lístku + batožinový lístok (originál)
 3. PIR 
 4. Zoznam stratených vecí, ktorý je potrebný podložiť dokladmi o kúpe.

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

V žiadostiach o náhradu škody v prípade poškodenej/stratenej/omeškanej batožiny okrem iného uveďte Vaše meno a priezvisko, presnú adresu, telefónne číslo, číslo Vášho účtu v peňažnom ústave (IBAN, SWIFT kód), meno držiteľa účtu, názov a adresu banky. Dovoľujeme si Vás uistiť, že vyvinieme maximálne úsilie na kladné vybavenie Vašej žiadosti v čo najkratšom čase.

Formulár pre uplatnenie škody