UPOZORNENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV


26. júla 2023

POSTUP PRVOTNÉHO OVEROVANIA A HĹBKOVEJ PREVIERKY

Ak nám poskytujete iné osobné údaje ako svoje vlastné údaje (napríklad identifikujete iné fyzické osoby ako manažéra, príjemcu, zástupcu atď.), informujte ich o tomto Oznámení o ochrane osobných údajov a jeho obsahu a uistite sa, že nemajú námietky proti poskytnutiu osobných údajov v ich mene a ich spracovaniu v súlade s nižšie uvedenými vyhláseniami o ochrane osobných údajov.

NA AKÝ ÚČEL A PRE AKÝ PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Sme súčasťou skupiny Avia Solutions[i], ktorá je najväčším leteckým holdingom v strednej a východnej Európe, ktorý ponúka letecké služby po celom svete. K praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu zaujímame nulovú toleranciu a zaväzujeme sa k najvyššej úrovni otvorenosti, integrity a zodpovednosti. V Snahe o zaistenie legitímnosti a spoľahlivosti sa skupina Avia Solutions a jej dcérske spoločnosti snažia obchodovať len s dôveryhodnými protistranami, ktorých finančné prostriedky pochádzajú z legitímnych zdrojov, a na ktoré neboli uvalené žiadne sankcie.

Osobné údaje pre Postup prvotného overovania a hĺbkovej previerky sa spracúvajú v súlade s článkom 6, časťou 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“), t. j. je našou zákonnou povinnosťou monitorovať a uplatňovať medzinárodné a/alebo vnútroštátne sankcie.

Osobné údaje na účely postupu prvotného overovania a hĺbkovej previerky sa spracúvajú aj v súlade s článkom 6, časťou 1 písm. f) GDPR, t. j. na základe nášho oprávneného záujmu plniť požiadavky na prevenciu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, prevenciu korupcie, úplatkárstva a podvodov, aby sme boli legitímnym, spoľahlivým a serióznym podnikom pre naše protistrany a orgány.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Ak je protistranou fyzická osoba:

Meno, priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, povolanie, číslo platného občianskeho preukazu/pasu, údaje o tom, či je klient politicky exponovanou osobou, údaje o adrese bydliska a sídla, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové informácie (číslo účtu), vzťah k tretej strane (ak bude platbu realizovať tretia strana), zdroj finančných prostriedkov/majetku (ak bude platba realizovaná v hotovosti), podpis.

Ak je protistranou právnická osoba:

 • Oprávnená osoba na vyplnenie formulára „Poznaj svojho klienta“ (Know Your Customer − KYC): meno, priezvisko, titul, podpis.
 • Konečný užívateľ výhod: meno, priezvisko, adresa, povolanie, dátum narodenia, štátna príslušnosť, údaje o tom, či ide o politicky exponovanú osobu.
 • Akcionár: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, štátna príslušnosť, údaje o tom, či ide o politicky exponovanú osobu.
 • Ovládajúca osoba (napr. generálny riaditeľ, finančný riaditeľ, konateľ): meno, priezvisko, adresa, krajina bydliska, dátum narodenia, štátna príslušnosť, údaje o tom, či ide o politicky exponovanú osobu, funkcia/pozícia osoby.
 • Člen predstavenstva: meno, priezvisko, údaje o tom, či ide o politicky exponovanú osobu.
 • Oprávnený zástupca: meno, priezvisko, adresa, krajina bydliska, dátum narodenia, e-mail, telefón, funkcia/pozícia.

Tiež spracúvame osobné údaje získané v rámci poskytnutých kópií týchto dokumentov:

 • Občiansky preukaz alebo cestovný pas.
 • Úradné doklady orgánov potvrdzujúce totožnosť a miesto pobytu.
 • Dokumentácia preukazujúca zdroj finančných prostriedkov/majetku.
 • Stanovy oprávňujúce zástupcu právnickej osoby.
 • Osvedčenie o registrácii alebo jeho ekvivalent.
 • Osvedčenie riaditeľa alebo kópia dokladu o vymenovaní generálneho riaditeľa (alebo iného hlavného riadiaceho orgánu).

AKO ZHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme prostredníctvom:

AKO DLHO BUDEME UCHOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje zhromaždené počas postupu prvotného overovania a hĺbkovej previerky budeme spracúvať najviac 5 rokov, pokiaľ platné zákony, právne predpisy alebo inštitucionálne a štátne orgány nebudú vyžadovať dlhšie uchovávanie osobných údajov a súvisiacich dokumentov, alebo to nebude nevyhnutné na obhajobu v súdnom procese. Zabezpečujeme a prijímame všetky potrebné opatrenia, aby sme zabránili ukladaniu neaktuálnych alebo nepotrebných osobných údajov o vás.

KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Keďže postup prvotného overovania a hĺbkovej previerky sa vykonáva v rámci celej skupiny, vaše osobné údaje opísané v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov zdieľame so skupinou Avia Solutions ako materskou spoločnosťou na základe spoločnej kontroly osobných údajov. Výsledok postupu prvotného overovania a hĺbkovej previerky a niektoré osobné údaje sa môžu poskytnúť iným spoločnostiam skupiny Avia Solutions (uvedeným na https://aviasg.com/en/the-group/general-contacts) v prípade, že niektorá z nich má v úmysle nadviazať s vami alebo vami zastupovanou právnickou osobou právne záväzný vzťah. Z uvedeného dôvodu sa v niektorých prípadoch môžu osobné údaje prenášať do tretích krajín (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)), ako je napríklad Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké). Takéto prevody sa uskutočňujú v súlade s požiadavkami stanovenými v platných právnych aktoch.

Niektoré vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s nasledujúcimi subjektmi:

 • Spoločnosti, ktoré konajú v našom mene ako spracovatelia služieb IT/elektronickej bezpečnosti.
 • Naši odborní poradcovia, audítori, právnici a/alebo finanční a účtovní poradcovia.
 • Orgány činné v trestnom konaní na ich žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy, ak existuje podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, ako aj súdy a iné orgány na riešenie sporov.
 • Banky alebo iní poskytovatelia finančných služieb, na ktorých sa vzťahuje pranie špinavých peňazí, sankcie a prevencia financovania terorizmu, korupcie, úplatkárstva a podvodov.

AKÉ PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY VÁM ZARUČUJEME?

Zaručujeme uplatnenie nasledujúcich práv a poskytnutie všetkých súvisiacich informácií na vašu žiadosť alebo v prípade vašich otázok:

 • vedieť (byť informovaný) o spracovaní svojich osobných údajov,
 • získať prístup k svojim osobným údajom, ktoré spracúvame (článok 15 GDPR),
 • požiadať o opravu alebo doplnenie, úpravu svojich vašich nepresných, neúplných osobných údajov (článok 16 GDPR),
 • právo požadovať zničenie osobných údajov, keď už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené (článok 17 GDPR),
 • požiadať o zničenie osobných údajov, ak sú spracúvané nezákonne (článok 17 GDPR),
 • požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov v určitých prípadoch (článok 18 GDPR),
 • nesúhlasiť so spracovaním osobných údajov (namietať voči nemu) (článok 21 GDPR),
 • požiadať o poskytnutie svojich osobných údajov v ľahko čitateľnom formáte, ak je to technicky možné, alebo požiadať o prenos údajov inému prevádzkovateľovi (článok 20 GDPR),
 • podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje GDPR (článok 77 GDPR). Dozorným orgánom na Slovensku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky („Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky“), adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webová stránka: https://dataprotection.gov.sk.

Ak si prajete dozvedieť sa viac o tom, ako spracúvame osobné údaje, a o svojich právach na ochranu osobných údajov, pozrite si našu Zásadu ochrany osobných údajov, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke www.airexplore.sk v časti „Ochrana osobných údajov“.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa postupu prvotného overovania a hĺbkovej previerky, obráťte sa na gediminas.juozapavicius@bbnholdings.aero.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania svojich osobných údajov alebo si prajete uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba, obráťte sa na zo@eurotrading.sk.

AirExplore, s. r. o., spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a konajúca podľa práva Slovenskej republiky, IČO:44 168 802, so sídlom na Krajná 29, 821 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd: Sro, vložka č.: 54013/B.