ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


9. augusta 2023

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

KTO SME A AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

Kontaktné údaje správcu údajov: [AirExplore, s. r. o., IČO: 44168802, Krajná 29, 821 04 Bratislava; +421 905 771874; info@airexplore.sk] (ďalej len „my“, „náš“, „spoločnosť“) spracúva osobné údaje svojich [zákazníkov, potenciálnych zákazníkov, zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie, dodávateľov, partnerov atď.] (ďalej len „vy“, „váš“) v súlade s ustanoveniami právnych predpisov upravujúcich právnu ochranu osobných údajov, a to uplatňovaním najvyšších technických a právnych štandardov ochrany a prijatím všetkých potrebných opatrení na zabránenie akémukoľvek možnému porušeniu ochrany osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady ochrany osobných údajov“ alebo „zásady“) stanovujú základné pravidlá zhromažďovania, spracúvania a uchovávania vašich osobných údajov a ďalších informácií, ktoré sa vás týkajú, rozsah, účely, zdroje, príjemcov vašich osobných údajov a vaše práva ako dotknutej osoby a ďalšie dôležité aspekty používania služieb spoločnosti. Tieto informácie sú dôležité, preto dúfame, že si ich pozorne prečítate.

V tomto dokumente sa pod pojmom „osobné údaje“ (ďalej len „osobné údaje“) rozumejú všetky informácie o vás, ktoré sa týkajú vás ako fyzickej osoby, dotknutej osoby, ktorej totožnosť je známa alebo priamo či nepriamo identifikovateľná na základe určitých údajov (napr. meno, priezvisko, osobné identifikačné číslo, adresa, telefónne číslo atď.).

Pri spracúvaní osobných údajov zodpovedne dodržiavame Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšie priamo aplikovateľné právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, ako aj pokyny príslušných orgánov.

Ak nám poskytnete iné osobné údaje ako svoje vlastné (napríklad uvediete inú osobu ako príjemcu), informujte tieto osoby o týchto zásadách ochrany osobných údajov a ich obsahu.

Ak je používateľom služby právnická osoba, tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na fyzické osoby, ktorých osobné údaje nám odovzdáva právnická osoba. Používateľ je povinný riadne dodržiavať článok 14 GDPR a informovať dotknuté osoby (manažérov, príjemcov, zástupcov atď.) o prenose ich osobných údajov Spoločnosti.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo žiadosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, kontaktujte našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov e-mailom na adrese: [zo@eurotrading.sk].

Návštevou webových stránok spoločnosti a/alebo používaním informácií na nich uvedených a/alebo našich služieb potvrdzujete, že ste si prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov a že ste im porozumeli.

NA KOHO SA VZŤAHUJÚ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na naše webové stránky[https://airexplore.sk/](ďalej len “webová stránka“) a všetky služby poskytované spoločnosťou alebo iné činnosti spoločnosti, pri ktorých sa spracúvajú osobné údaje.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa na vás vzťahujú vždy, keď pristupujete k nami poskytovanému obsahu a/alebo službe, bez ohľadu na to, aké zariadenie (počítač, mobilný telefón, tablet, televízor atď.) používate.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na odkazy na webové stránky iných subjektov uvedené na našej webovej stránke; preto vám odporúčame, aby ste si prečítali aj príslušné zásady ochrany osobných údajov platné pre takéto webové stránky.

AKÉ ZÁSADY DODRŽIAVAME?

Pri spracúvaní vašich osobných údajov:

 • dodržiavame platné a účinné právne predpisy vrátane GDPR;
 • spracúvame vaše osobné údaje budeme zákonným, spravodlivým a transparentným spôsobom;
 • zhromažďujeme vaše osobné údaje na konkrétne, jasne definované a legitímne účely a nebudeme ich ďalej spracovávať spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito účelmi, s výnimkou rozsahu povoleného zákonom;
 • podnikneme všetky primerané kroky na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nepresné alebo neúplné vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne opravili, doplnili, pozastavili alebo zničili;
 • budeme ich uchovávať v takej forme, aby bolo možné zistiť vašu totožnosť maximálne po dobu nevyhnutnú na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;
 • nezverejníme ani neposkytneme osobné údaje žiadnym tretím stranám s výnimkou prípadov uvedených v zásadách ochrany osobných údajov alebo v platných právnych predpisoch;
 • zabezpečiť, aby sa vaše osobné údaje spracúvali spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov prostredníctvom vhodných technických alebo organizačných opatrení vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním osobných údajov a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením. Kontaktné údaje našej zodpovednej osoby na ochranu údajov: [zo@eurotrading.sk].

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME, NA AKÝ ÚČEL A NA AKOM ZÁKLADE.

Účel spracovania osobných údajov. Prečo spracúvame osobné údaje? Kategórie spracúvaných osobných údajov. Aké kategórie osobných údajov spracúvame? Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?

Obdobie spracovania

Správa našej webovej stránky Keď navštívite našu webovú stránku, údaje o vašom prehliadaní sa zhromažďujú pomocou súborov cookie. Používame nevyhnutné/technické súbory cookie na zabezpečenie správneho fungovania webovej stránky a/alebo iné súbory cookie tretích strán na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania (t. j. na zohľadnenie vašich potrieb, na neustále zlepšovanie webovej stránky a na vytváranie ponúk, ktoré vyhovujú vašim záujmom). Údaje pomocou súborov cookie a podobných technológií súvisiacich s prehliadaním internetu atď. sa zhromažďujú (spracúvajú) v súlade s článkom 6 časť 1. a) GDPR, t. j. s vaším súhlasom (s výnimkou nevyhnutných súborov cookie).  

Viac informácií o súboroch cookie a podmienkach ich ukladania nájdete na našej webovej stránke Nastavenia súborov cookie

Odpovedanie na vaše všeobecné otázky alebo žiadosti o informácie Na našej webovej stránke alebo v iných verejných obchodných kanáloch nájdete kontaktné údaje, pomocou ktorých nám môžete zasielať akékoľvek relevantné otázky. Prijmeme, skontrolujeme a odpovieme na všetky vaše správy. Ak nás kontaktujete e-mailom, poštou alebo telefonicky, môžeme spracúvať tieto vaše osobné údaje: meno, priezvisko, e-mail, poštovú adresu a text korešpondencie a/alebo priložených dokumentov. Tieto údaje sa spracúvajú na účely administrácie vašej správy. Upozorňujeme, že vás možno budeme musieť kontaktovať, aby sme vám poskytli odpoveď na vašu požiadavku, preto nezabudnite uviesť presné kontaktné údaje. Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri komunikácii, sa používajú len na účely kontroly a odpovedania na vaše správy, administráciu (riadenie) komunikačných tokov a poskytovania odpovedí. Uvedené osobné údaje budeme spracúvať v súlade s článkom 6 časť 1. a) GDPR, t. j. s vaším súhlasom, ktorý vyjadríte tým, že nás kontaktujete e-mailom, poštou alebo telefonicky. Komunikácia s vami sa bude spracovávať až do úplného spracovania správy a uchovávať jeden rok od dátumu poslednej komunikácie s vami, pokiaľ neexistuje iný legitímny dôvod na dlhšie uchovávanie (napr. bola s vami uzatvorená obchodná zmluva a komunikačný materiál možno považovať za dôkaz o rokovaní). 
Videozáznamy (pre bezpečnosť osôb a majetku) Obrázky a iné predmety týkajúce sa osobných údajov (napr. evidenčné čísla vozidiel) Nahrávanie a ukladanie videozáznamov sa spracúva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, t. j. na základe nášho oprávneného záujmu chrániť bezpečnosť majetku a osôb a mať dôkazový materiál na vyšetrovanie incidentov alebo podvodov. Videozáznamy sa uchovávajú až 30 dní.

 

AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vedzte, že „oprávnený záujem“ predstavuje náš záujem zlepšiť naše služby, produkty, riadiť procesy podnikania a činnosti. Pred spracúvaním vašich osobných údajov na účely našich oprávnených záujmov zvažujeme a vyvažujeme všetky potenciálne vplyvy na vás (pozitívne aj negatívne) a vaše práva.

AKO DLHO BUDEME UCHOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na dosiahnutie a splnenie účelov uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, s prihliadnutím na povahu služieb, ktoré vám poskytujeme, a na zmluvy, ktoré uzatvárate, pokiaľ si dlhšie uchovávanie osobných údajov a súvisiacich dokumentov nevyžadujú platné zákony a predpisy alebo pokiaľ to nie je nevyhnutné na obhajobu oprávnených záujmov prevádzkovateľa údajov v súdnom konaní, iných verejných inštitúciách atď.

Zabezpečujeme/prijímame všetky potrebné opatrenia, aby sme zabránili ukladaniu akýchkoľvek neaktuálnych alebo nepotrebných osobných údajov o vás a aby sme vaše osobné údaje udržiavali aktuálne a presné.

AKO CHRÁNIME VAŠE ÚDAJE

Zodpovedne zavádzame vhodné organizačné a technické opatrenia na zabezpečenie údajov, ktoré sú určené na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, zmenou a zverejnením, ako aj pred akýmkoľvek iným nezákonným spracovaním. Bezpečnostné opatrenia, ktoré zavádzame, zahŕňajú ochranu personálu, informácií, IT infraštruktúry, interných a verejných sietí, ako aj kancelárskych budov a technického vybavenia.

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré by mohlo vážne ohroziť vaše práva alebo slobody, a po zistení okolností, za ktorých bol získaný neoprávnený prístup k osobným údajom, vás budeme bezodkladne informovať.

KOMU SA VAŠE ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJÚ

Niektoré vaše osobné údaje môžeme zdieľať s týmito kategóriami tretích strán:

 • akákoľvek spoločnosť skupiny Avia Solutions[1] (uvedená na https://aviasg.com/en/the-group/general-contacts) na účely uvedené v týchto zásadách (napríklad na účely plnenia zmluvy a riadenia vzťahov so zákazníkmi, nástupu a náležitej starostlivosti o protistranu, politiky oznamovania nekalých praktík, náboru zamestnancov a zamestnankýň);
 • zástupcovia konajúci v našom mene v súvislosti s propagáciou našich služieb na konkrétnych územiach;
 • spoločnosti poskytujúce služby dátových centier, hostingu, cloudu, správy stránok a súvisiace služby; spoločnosti vyvíjajúce, poskytujúce, udržiavajúce a vyvíjajúce softvér; spoločnosti poskytujúce služby infraštruktúry informačných technológií; spoločnosti poskytujúce komunikačné služby;
 • spoločnosti vydávajúce kreditné a debetné karty, ktoré sa používajú na spracovanie platobných transakcií súvisiacich s poskytovaním našich služieb, banky a iné úverové a/alebo platobné spoločnosti;
 • naši odborní poradcovia, audítori, právnici a/alebo finanční poradcovia;
 • naši ďalší poskytovatelia služieb (spracovateľov údajov) alebo subdodávatelia;
 • notári, ak zmluva uzavretá s vami vyžaduje notársku formu;
 • súdni úradníci; subjekty poskytujúce právne služby a/alebo služby vymáhania pohľadávok; postupník pohľadávky
 • spoločnosti poskytujúce reklamné a marketingové služby;
 • spoločnosti poskytujúce služby v oblasti archivácie, fyzickej a/alebo elektronickej bezpečnosti, správy majetku a/alebo iné obchodné služby;
 • podľa zákona, štátne inštitúcie, zariadenia atď.;
 • orgány činné v trestnom konaní na ich žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy, ak majú podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, ako aj súdy a iné orgány na riešenie sporov; správca dane;
 • v prípade podnikovej reštrukturalizácie, prevodu/akvizície a/alebo prevodu/akvizície podniku, tretia strana, ktorá získava a spracúva Osobné údaje na rovnaké účely, ako sú uvedené v tomto dokumente, a/alebo vykonáva náležitú starostlivosť našimi a/alebo ich právnymi a/alebo finančnými poradcami atď.

PRENOS ÚDAJOV MIMO EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

Vaše osobné údaje sa spravidla spracúvajú v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“). V určitých prípadoch sa však vaše osobné údaje môžu prenášať do krajín mimo EHP. Upozorňujeme, že osobné údaje môžu byť v krajinách mimo EHP menej chránené ako v rámci EHP, ale starostlivo vyhodnocujeme podmienky, za ktorých budú tieto údaje spracované a uložené pri prenose do vyššie uvedených subjektov.

Upozorňujeme, že ak Európska komisia rozhodla, že tretia krajina, územie alebo jeden či viacero určených sektorov v tejto tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, prenos sa musí uskutočniť rovnakým spôsobom ako v EHP. Vezmite na vedomie, že informácie o krajinách, v súvislosti s ktorými bolo prijaté rozhodnutie Európskej komisie, nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.

V ostatných prípadoch prijímame všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečného prenosu vašich osobných údajov k príjemcovi, ktorý ich spracúva. Nástroje, ktoré používame: zmluva s neeurópskym príjemcom osobných údajov obsahuje osobitné ustanovenia o bezpečnom spracovaní údajov. V určitých prípadoch vás žiadame o súhlas s prenosom vašich údajov mimo územia Slovenskej republiky alebo EHP.

POUŽÍVAME AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE ALEBO PROFILOVANIE?

Na iniciovanie a realizáciu zmluvných vzťahov zvyčajne nepoužívame žiadne automatizované rozhodovanie podľa článku 22 GDPR. Ak tento postup uplatníme v jednotlivých prípadoch, budeme vás informovať osobitne, ak to vyžaduje zákon.

Vaše osobné údaje spracúvame čiastočne automatizovaným spôsobom s cieľom posúdiť určité osobné aspekty (ďalej len „profilovanie“). Profilovanie používame napríklad vtedy, keď to od nás vyžaduje zákon, aby sme zabránili praniu špinavých peňazí alebo riadili finančné riziko.

VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA

Na vašu žiadosť alebo v prípade vašich otázok vám zaručujeme uplatnenie nasledujúcich práv a poskytnutie všetkých súvisiacich informácií:

 • vedieť (byť informovaný) o spracovaní vašich osobných údajov;
 • získať prístup k vašim osobným údajom spracúvaným prevádzkovateľom;
 • požiadať o opravu alebo doplnenie, úpravu vašich nepresných/neúplných osobných údajov;
 • požiadať o zničenie osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené;
 • požiadať o zničenie osobných údajov, ak boli spracované nezákonne, alebo ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov alebo takýto súhlas neposkytnete, ak je to potrebné;
 • nesúhlasiť so spracovaním osobných údajov alebo odvolať predtým udelený súhlas;
 • požiadať o poskytnutie vašich osobných údajov v ľahko čitateľnom formáte podľa vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy, ak je to technicky možné, alebo požiadať o prenos údajov k inému prevádzkovateľovi.

Ak chcete uplatniť svoje práva, pošlite nám žiadosť e-mailom na adresu [zo@eurotrading.sk] alebo osobne na adrese spoločnosti [Krajná 29, Bratislava 821 04].

Po prijatí vašej žiadosti vás môžeme požiadať o preukázanie vašej totožnosti alebo iných identifikačných údajov, aby sme sa uistili, že vykonávame vaše práva ako dotknutej osoby a zabránili neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov alebo informácií iným osobám, ktoré na ne nemajú nárok. Ak vás nebudeme môcť identifikovať, nebudeme môcť uplatniť vaše práva ako dotknutej osoby.

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov poskytujeme bezplatne. Ak je vaša žiadosť neopodstatnená, opakovaná alebo nadmerná, môžeme si účtovať poplatok vo výške našich administratívnych nákladov.

Po prijatí vašej žiadosti vám odpovieme do tridsiatich (30) kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti a od termínu na predloženie všetkých dokumentov potrebných na prípravu odpovede.

Za výnimočných okolností, ktoré si môžu vyžadovať dodatočný čas, sa lehota na odpoveď môže predĺžiť o ďalšie dva (2) mesiace v závislosti od zložitosti situácie. V takom prípade bude dotknutá osoba o takomto predĺžení písomne informovaná do jedného (1) mesiaca od prijatia žiadosti spolu s uvedením dôvodov omeškania. Ak sa domnievame, že je to nevyhnutné, prestaneme spracúvať vaše osobné údaje, s výnimkou ich uchovávania, až do vyriešenia vašej žiadosti. Ak ste svoj súhlas oprávnene odvolali, bezodkladne, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní, ukončíme spracúvanie vašich osobných údajov, s výnimkou prípadov uvedených v tomto dokumente, a pokiaľ nám zákon neukladá povinnosť pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov na základe platných právnych predpisov, právnych povinností, ktorým čelíme, súdnych rozhodnutí alebo záväzných pokynov orgánov. Odpoveď bude poskytnutá rovnakým spôsobom, akým bola prijatá vaša žiadosť.

Ak odmietneme vyhovieť vašej žiadosti, jasne uvedieme dôvody takéhoto odmietnutia.

Ak nesúhlasíte s naším konaním alebo s odpoveďou na vašu žiadosť, môžete podať sťažnosť príslušnému vnútroštátnemu orgánu (zoznam dozorných orgánov podľa krajín EÚ: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en). Vo všetkých prípadoch vám odporúčame, aby ste nás pred podaním oficiálnej sťažnosti kontaktovali, aby sme mohli nájsť vyhovujúce riešenie.

ČO SA STANE, AK NAŠA SPOLOČNOSŤ ZMENÍ MAJITEĽA?

V budúcnosti sa môžeme rozhodnúť rozšíriť alebo obmedziť rozsah našich obchodných aktivít, čo môže zahŕňať predaj a/alebo prevod kontroly nad celým naším podnikaním alebo jeho časťou. Ak je to relevantné pre akúkoľvek časť nášho podnikania, ktorá sa prevádza, všetky vami poskytnuté osobné údaje sa prevedú spolu s touto časťou; nový vlastník alebo nová kontrolujúca strana bude mať právo používať tieto údaje len na rovnaké účely, na ktoré sme ich pôvodne zhromaždili, v súlade s podmienkami týchto zásad.

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Nemáme žiadnu kontrolu nad tým, ako takéto webové stránky zhromažďujú, ukladajú alebo používajú vaše údaje; odporúčame vám, aby ste si pred poskytnutím akýchkoľvek informácií takýmto webovým stránkam skontrolovali relevantné zásady ochrany osobných údajov.

SOCIÁLNE SIETE

Keď navštívite sociálne siete, vaše osobné údaje spracúva konkrétna sociálna sieť; vaše osobné údaje začneme spracúvať, keď navštívite [AirExplore, s.r.o.] na sociálnych sieťach. Chceme vám predstaviť našu širokú ponuku služieb/produktov a vymeniť si s vami názory na dôležité témy prostredníctvom rôznych sociálnych médií.

Vaše osobné údaje poskytnuté na sociálnej sieti sa spracúvajú na tieto účely:

 • komunikácia s návštevníkmi našich sociálnych sietí;
 • odpovede na otázky návštevníkov;
 • zhromažďovanie štatistických informácií;
 • vykonávanie zákazníckych prieskumov, marketingových kampaní, analýz trhu, lotérií, súťaží alebo podobných propagačných akcií alebo podujatí;
 • ak je to potrebné, obhajoba oprávnených záujmov spoločnosti v inštitúciách a iných prípadoch;

Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, právny základ pre spracovanie údajov je uvedený v článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávnený záujem na tom, aby sme mohli odpovedať na vaše správy alebo otázky a analyzovať našu dostupnosť na sociálnych sieťach, prezentovať naše produkty a služby. Ak si želáte vstúpiť do zmluvného vzťahu s nami na základe vašej žiadosti, právny základ pre takéto spracovanie je uvedený v článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Ak máme v úmysle spracúvať vaše osobné údaje na akýkoľvek iný účel, ktorý nie je uvedený vyššie, budeme vás pred takýmto spracovaním informovať.

Naše stránky na sociálnych sieťach spravujú konkrétne sociálne siete; keď ich navštívite, spracovanie vašich osobných údajov sa riadi zásadami ochrany osobných údajov týchto sociálnych sietí. V niektorých sociálnych sieťach sa považujeme za spoločných správcov údajov v závislosti od zásad, účelov a rozsahu spracovania danej sociálnej siete.

 

V súčasnosti používame tieto sociálne siete:

FB: https://www.facebook.com/airexploreairlines

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/airexplore

Instagram: https://www.instagram.com/airexploreairlines/

YouTube: https://www.youtube.com/@airexplore7998/

Twitter: https://twitter.com/airexplore

 

Názov sociálnej siete a jej zásady ochrany osobných údajov Osobné údaje, ktoré spracúvame Osobné údaje, ktoré spracúvame ako spoloční správcovia údajov
Facebook: Ich zásady ochrany osobných údajov si môžete prečítať kliknutím sem: [odkaz na zásady ochrany osobných údajov]   Vaše používateľské meno na Facebooku, keď komentujete, reagujete na publikáciu, zdieľate príspevky, píšete nám správy, vaše aktivity na našom webe, napr. vaše zobrazenia stránok, štatistiky trvania, dotazy, informácie o komentároch a ďalšie.   Používame štatistické informácie (návštevy našej webovej stránky, rozsah príspevkov, návštevy a priemerný čas prenosu videa, informácie o krajinách a mestách, z ktorých návštevníci prichádzajú, vekové rozpätie, pohlavie). Od spoločnosti Facebook dostávame anonymné štatistiky prostredníctvom ich služby. Dohodu prevádzkovateľov údajov nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum]
Instagram: Ich zásady ochrany osobných údajov si môžete prečítať kliknutím sem: https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=uf_share Vaše používateľské meno na Instagrame, keď komentujete, reagujete na publikáciu, zdieľate príspevky, zdieľate obsah v sekcii príbehov, píšete nám správy, vaše aktivity na našej stránke, napr. vaše zobrazenia stránok, štatistiky trvania, otázky, informácie o komentároch a ďalšie.   Používame štatistické informácie (návštevy našej webovej stránky, rozsah príspevkov, návštevy a priemerný čas prenosu videa, informácie o krajinách a mestách, z ktorých návštevníci prichádzajú, vekové rozpätie, pohlavie). Od spoločnosti Instagram dostávame anonymné štatistiky prostredníctvom ich služby. Dohodu s prevádzkovateľmi údajov nájdete tu: https://help.instagram.com/494561080557017/?helpref=hc_fnav.
LinkedIn: Ich zásady ochrany osobných údajov si môžete prečítať kliknutím sem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.   Vaše používateľské meno LinkedIn, keď komentujete, reagujete na publikáciu, zdieľate príspevky, píšete nám správy, vaša poloha uvedená na osobnom účte, vaše aktivity na našej stránke, napr. vaše zobrazenia stránok, štatistiky trvania, otázky, informácie o komentároch a ďalšie. Používame štatistické informácie (návštevy našej webovej stránky, rozsah príspevkov, návštevy a priemerný čas prenosu videa, informácie o krajinách a mestách, z ktorých návštevníci prichádzajú, vekové rozpätie, pohlavie). Od spoločnosti LinkedIn dostávame anonymné štatistiky prostredníctvom ich služby. Dohodu s prevádzkovateľmi údajov nájdete tu: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa.
Twitter: Ich zásady ochrany osobných údajov si môžete prečítať kliknutím sem: https://twitter.com/en/privacy.   Vaše používateľské meno na Twitteri, keď tweetujete, retweetujete (zdieľate) tweet, citujete, spomínate, píšete nám správy, vaše aktivity na našom webe, napr. vaše zobrazenia stránok, štatistiky trvania, informácie o dotazoch, komentároch a ďalšie. Používame štatistické informácie (návštevy našej webovej stránky, rozsah príspevkov, návštevy a priemerný čas prenosu videa, informácie o krajinách a mestách, z ktorých návštevníci prichádzajú, vekové rozpätie, pohlavie). Od spoločnosti Twitter dostávame anonymné štatistiky prostredníctvom ich služby. Dohodu s prevádzkovateľmi údajov nájdete tu: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.
YouTube: Ich zásady ochrany osobných údajov si môžete prečítať kliknutím sem: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/. Vaše používateľské meno v službe YouTube, keď komentujete, interagujete s obsahom. Ak ste prihlásení v službe YouTube, súhlasíte s podmienkami používania, zásadami ochrany osobných údajov a používania súborov cookie a so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou YouTube, nad ktorým nemáme kontrolu. Ak nie ste zaregistrovaný v službe YouTube, služba YouTube môže aj napriek tomu vykonávať štatistickú analýzu vašich osobných údajov, keď pristupujete k nášmu kanálu YouTube, a poskytovať nám anonymizované štatistické údaje.Používame štatistické informácie. Spracované typy údajov:– Inventárne údaje (napr. mená, adresy), kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne čísla);– Údaje o obsahu (videá atď.);– Údaje o používaní (napr. navštívené webové stránky, záujem o obsah, čas prístupu, zobrazenia videí, lajky videí, komentáre, nákupy atď.), meta/komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresy).Video štatistiky:– Počet predplatiteľov a zmeny– Údaje o čase sledovania (trvanie, čas zastavenia, miera udržania)– Demografické údaje (rozdelenie podľa pohlavia, vek, miesto pôvodu, používanie zariadení atď.)
Od spoločnosti YouTube dostávame anonymné štatistiky prostredníctvom ich služby. Dohodu s prevádzkovateľmi údajov nájdete tu: https://business.safety.google/controllerterms/.

ZMENY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhradzujeme si právo jednostranne zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov (napríklad v prípade zmeny zákona). Akékoľvek zmeny budú okamžite zverejnené na našej webovej stránke. Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali túto stránku a udržiavali si aktuálne informácie.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa uplatňujú od dátumu ich uverejnenia na webovej stránke. Posledná revízia zásad ochrany osobných údajov: 2023.08.07. Ak budete pokračovať v používaní našich služieb (napríklad webovej lokality) po zmene podmienok zásad ochrany osobných údajov, bude sa predpokladať, že ste si prečítali zmenené podmienky zásad ochrany osobných údajov a porozumeli im.

AirExplore, s. r. o., spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa platných zákonov Slovenskej republiky, IČO: 44168802, hlavné sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava; +421 905 771874; info@airexplore.sk

[1] AVIA SOLUTIONS GROUP PLC, spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a konajúca podľa zákonov Írskej republiky, registračný kód 727348, adresa registrácie Building 9, Vantage West, Central park, Dublin 18, D18 FT0C.